عشق به خدا / بیان

سرت را بطرف آسمان بگیر نفس عمیقی بکش و بگو ....

عشق به خدا / بیان

سرت را بطرف آسمان بگیر نفس عمیقی بکش و بگو ....

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بخشش خدا» ثبت شده است

  • ..... .....

صخره های سترگ ، کوه های بزرگ ، رودهای جاری و دریاهای پهناور ، نشان دانایی و توانایی ات.

***

تو را سپاس می گویم

که عطا ها یتاز سر مهربانی و نعمت هایت همگانی است

به تو ایمان دارم و از تو راه میجویم

تنها از تو یاری میطلبم

و به تو تکیه میکنم

تو که در دوستی ، بی همانند

در مهربانی بی مانند

در بخشش ، یکتا

و در لطف و نوازش ، بی همتایی

توکه پدید آورنده ی آفریدگان

و مالک زمین و آسمانی.

از هر کس به من نزدیک تر

و از هر دوستی با من آشنا تری

ای خدای مهربان!

بینا ترین بینا ،  زیبا ترین زیبا ، دانا ترین دانا ،

خدای یکتا

خدایه یگانه و بی همتا.

  • ..... .....